Disclaimer


Aan deze website is zorg en aandacht besteed. Niettemin bestaat de mogelijkheid dat er onjuistheden in voor komen. Noodnet Nederland BV is niet aansprakelijk voor eventuele directe of indirecte materiële of immateriële schade ten gevolge hiervan, dan wel ten gevolge van welke passieve of actieve content* op deze website ook.

Hoewel Noodnet Nederland BV haar website zowel qua content als in technisch opzicht zoveel mogelijk up-to-date houdt, waarbij bovendien de online toegang tot de backend van de website is afgeschermd en beveiligd, kan misbruik door kwaadwillenden nooit volledig worden uitgesloten. Het gebruik c.q. het raadplegen van deze website geschiedt dan ook geheel voor eigen risico van de bezoeker.

Het copyright van alle in deze website opgenomen content behoort toe aan Noodnet Nederland BV, statutair gevestigd te Bunnik, tenzij uit een expliciete bronvermelding anders blijkt. Beeldmerken en merknamen zijn het juridisch eigendom van hun respectievelijke eigenaren.

Het is niet toegestaan content van deze website in enigerlei vorm te gebruiken voor commerciële doeleinden of anderszins, zonder schriftelijke toestemming vooraf van het management van Noodnet Nederland BV.

Mocht u van mening zijn dat deze website onjuistheden bevat, dan wel informatie die ten onrechte is gepubliceerd, wordt u verzocht contact op te nemen.


*) Onder 'content' wordt verstaan:
tekst, afbeeldingen, beeldmerken, downloads, hyperlinks, scripts etc.